Xiinxala Asoosama Imimmaan Maseenaa: Yaadiddama Diiganii Ijaaruutiin

  • Asafaa Deebisaa Lammeessaa
Keywords: diiganii ijaaruu, lakkuu faallaa, matima, aantima, aadaa, hawaasummaa

Abstract

                                                   AXEERERA
Kaayyoon qorannoo kanaa asoosama Imimmaan Maseenaa yaadiddama dubbisa diiganii
ijaaruutiin xiinxaluudha. Ka‟umsi qorannichaa xiyyeeffannoongamabarreessitootaatiin qeeqaa
asoosamaarratti taasifame laafaa ta‟uufi yaadiddama dubbisa diiganii ijaaruutiin qeequun
qorattootaan xiyyeeffannoo kan hinarganne ta‟uudha. Qorannoon kun qorannoo akkamtaa yoo
ta‟u, qorannoo kana gaggeessuuf yaadiddama diiganii ijaaruutiin xiinxaluun immoo
xiyyeeffannoo qorannoo kanaati.Akeeka kana galmaan gahuuf mala iddatteessuu
kaayyeffataatti dhimma bahameera. Ragaaleen qorannoo kanaaf barbaachisan madda ragaalee
tokkoffaa asoosama filatamedha. Malli asoosamni filatame kun ittiin qo‟atames mala xiinxala
barruu fayyadamuun adeemsifame. Akkuma bu‟aawwan qorannicharraa argameetti,
lakkuuwwan faallaa asoosamicha keessatti mul‟atan dhiira/dubartii, dhala argachuu/dhala
dhabuu, fuudhaafi heeruma jaalalarratti hundaa‟e/fuudhaafi heeruma aadaa fa‟a. Dhimmoota
ilaalcha aadaafi hawaasummaatiin dubartiin qarqaratti dhiibamuun jiraatus, bakkichi
dhaabataa waan hintaaneef gara wiirtuutti deebi‟uun olaantummaan kan kennameef ta‟uun
hubatameera. Eenyummaan dhala namaa namfakkiiwwan gurguddoo caasaa matimaafi
aantimaatiin Jaalanneen eenyummaa gaggaragalaa qabaachuu jechuun akka matimaatti,
aantimaatti yookiin eenyummaa dhiphinaa yaadoleen mul‟isan akka jiran bira ga‟ameera.

Journal of universal science and technology issue 1 cover
Published
2021-07-12
How to Cite
Deebisaa LammeessaaA. (2021). Xiinxala Asoosama Imimmaan Maseenaa: Yaadiddama Diiganii Ijaaruutiin. Journal of Universal Sciences and Technology , 1(1). Retrieved from https://just.dadu.edu.et/index.php/just/article/view/11
Section
Review Paper